Цели на проекта

Общата цел: Реализиране на политиката за въвеждане на електронното обучение в българското образование като част от европейската стратегия за учене през целия живот.

Конкретните проектни цели: обмен на добри практики в e-Learning между българските и португалските партньори, както и разширяване на Moodle общността, ще подкрепят реализирането на хоризонталните принципи на финансиращата програма по следния начин:

  • Равенството между половете и превенция на дискриминацията въз основа на пол, раса, етнически произход, религия или вярвания, увреждания, възраст или сексуална ориентация, ще се постигне чрез равнопоставеното участие на целевата група в извършване на проектните дейности;
  • Иновации и прилагане на политики ще се гарантира от спецификата на дейностите по проекта – обмен на добър опит в електронното обучение и от параметрите на целевата група – учители и университетски преподаватели;
  • Партньорство – включване и овластяване на всички заинтересовани страни, постигнато чрез внимателния избор на партньори – институции от Р България и Португалия със сериозен авторитет и постижения в приложението на e-Learning;
  • Устойчивото развитие е постигнато от важността на проблематиката и стойността на крайните продукти от дйностите по проекта;
  • Доброто управление на програми и проекти е коректно отразено в т.1.2.2 на формуляра.

Практическите методи, използвани за реализиране на проекта са съобразени със спецификата на тематичния му обхват и целевата група. Ще се използват: наблюдение, сравнение, анализ и синтез като основни научни методи при реализираното работното посещение в Португалия, с цел проучване на опита на португалските партньори в областта на електронното обучение, както и дейността и спецификата на обучението в Moodle- общността. Този формат ще позволи постигането на по-висока ефективност в информационния обмен и ще допринесе за реализиране на общата и специфичните цели на проекта.

Прилагането на синектиката при посещението при португалските партньори в приложението на E-Learning в обучението и на платформата Moodle е също метод, които ще се използва при реализацията на идеята и е свързана с нейната иновативност.

Разработването и поддържането на информационна платформа–сайт, е предпоставка за общодостъпност и универсалност на резултатите от проектните дейности, което ще обогати европейската педагогическа практика.

Анализът на потребностите ще се осъществи чрез анкетно проучване, чрез който най-прецизно ще диагностицира потребностите на учителите от обучения, свързани с приложението на ИКТ в образованието.

Обучителните семинари са практическа форма, която ще допринесе най-пълноценно за повишаване на тяхната квалификация. Използвайки традиционни и интерактивни методи (беседа, изложение, SWOT – анализ, мозъчна атака (brain storming), синектика, инвентика, техниката “Последваща рефлексия” и др.). обучителите ще представят на учителите възможностите на образователната платформа Moodle, както и българския софтуерен продукт Envision, ще бъдат въведени във възможностите за използване за образователни цели на досега използвани и нови програми като PowerPoint 2010, Prezi и Adobe Presenter 7 и Camtasia Studio 7.

Дискусиите, които ще се осъществят по време на конференцията ще създадат подходящите условия за обмен на информация, споделяне на добри практики в реално време и с участието на представители на кандидата и партньорите. Ще бъде създадена информационна рубрика и чат към сайта, с цел осигуряване на максимална мобилност на информационния обмен. Изготвените 4 тематични презентации – предназначени за учители и преподаватели във всички етапи на образователните степени, ще обогатят педагогическата теория в областта на електронното обучение.

Прилагайки дедукцията като философски начин на разсъждение ще бъдат разработени обучителните програми, които ще коригират установения дефицит на учебно-помощна литература по проблематиката и ще популяризират проектната идея. Преводът им и на английски език ще ги направи по-универсално приложими и значими за многобройните потенциални потребители.

Кандидатът и българският партньор са участвали и реализирали подобни на предвидените методи за практическа реализация на дейностите и имат опита и ресурса да се справят с предложените в настоящия проект.