Целева група

Целевата група е със следния брой и социален статус:

  • 100 учители от гр. София – преподаващи в І-ІVклас; V-VІІІ клас и VІІІ-ХІІ клас с опит по проблематиката;
  • 30 учители от училища в страната, част от Moodle общността и с опит и постижения в електронното обучение;
  • 20 преподаватели по ИКТ от висшите училища в София и страната;
  • 12 учители и преподаватели от Португалия с опит и добри практики в областта на e-Learning.

Планираните дейности са съобразени с общите интереси и постижения на представителите на целевите групи в областта на електронното обучение. Португалските партньори са част от Moodle общността, с опит в разработване на електронни уроци и методики за работа с ИКТ, поради което са ценни за българските си колеги. Те, от своя страна, са с изявен интерес към новостите в разработването и приложението на уеб-базираното обучение, което е предпоставка за реализиране на двустранен обмен на добри практики по проблематиката. Опитът на преподавателите от висшите училища в теоретичните постановки на електронното обучение и компетенциите им на обучители ги прави незаменими като участници в планираните дейности. Експертите-методисти, които ще разработят обучителните програми, ще обогатят базата-данни от дидактични материали, необходими за практическото приложение на електронното обучение и ще повишат професионалната квалификация на целевата група – една от стратегическите цели на финансиращата програма.

По време на предвидената работна среща в Португалия  между представители на всички целеви групи, ще се осъществи наблюдение и изследване на добрия опит на португалските учители в приложението на ИКТ в образованието, което ще обогати педагогическата практика на българските учители. При реализиране на обучителните дейности с представители на учителската общност от столичните училища, ще се удовлетвори тяхната потребност от нови знания и умения за работа с различни образователни платформи, които могат да бъдат включени в прекия образователен процес. По време на тематичната онференция , ще се реализира обмен на идеи, практики и ще се създадат предпоставки за бъдещи партньорства. Участници във форума ще бъдат и представителите на португалските ни партньори, които вече са изградили своя партньорска мрежа. Тяхното участие ще увеличи контингента на учители и училища, желаещи да бъдат част от европейската Moodle общност. Разработените обучителни програми ще бъдат универсално приложими към съответната група обучаеми, преведени на английски език и предоставени на партньорите по проекта. Информация за тях ще бъде качена и на информационната платформа, разработена по проекта.

Очакван ефект върху целевите групи

В периода на изпълнение на проектните дейности те ще придобият увереност в собствените си възможности, ще обменят информация и опит; ще се създадат междуличностни контакти. Обучените учители ще повишат своята компетентност по проблематиката, което ще подобри качеството на предоставяните образователни услуги и ще допринесе за постигане устойчивост на предложението. Реализирането на предвидените проектни дейности ще съдействат за създаване на информационна база-данни за популяризиране възможностите на електронното обучение. Реализирането на дейностите по проекта ще допринесе за разширяване на Moodle общността, което ще повиши и устойчивостта на проекта.

Реализирането на проекта ще подобри информационния обмен между кандидата и партньорите му, което е индикатор за неговата устойчивост. Тя ще се мултиплицира и чрез универсалната приложимост на разработените обучителни програми и актуалността на тематичната насоченост на проекта – възможностите на електронното обучение.

Възможността български учители да обменят опит със своите португалски колеги и да ползват добри педагогически практики е дейност със сериозен социален ефект, който гарантира устойчивостта на проекта. Тя се подкрепя и от иновативния характер на тематичната му област, актуалността на проблематиката и институционалната устойчивост на партньорите.

Преподаватели, осъществяващи и научно-изследователска дейност, ще дадат публичност на изследванията и резултатите по проекта чрез свои публикации и участия в кръгли маси, конференции, семинари. По този начин ще се даде възможност за мултиплициране на опита по проекта и за привличане към Moodle общността и на други училища от страната.