Продукт

Мултиплициращ ефект от дейностите по проекта

Реализирането на проекта ще подкрепи внедряването на образователен модел за въвеждане на електронното обучение в българското образование. Крайните продукти от дейностите ще обогатят педагогическата практика с нови идеи-споделени по време на тематичната конференция, приложима в българското училище нова методология и квалифицирани педагогически кадри. Мултиплициращият ефект от резултатите по проекта се гарантира от качеството на тези продукти и универсалната им приложимост. Възможностите на електронното обучение осигуряват траен положителен ефект върху целевите групи и кореспондират с целите на схемата, подкрепяйки ученето през целия живот. Обменът на добри практики в e-Learning между българските и португалските партньори, ще окаже благоприятно влияние върху работата на кандидата, партньорите по проекта и пряко ще повиши мотивацията за учене и повишаване на квалификацията на целевата група. Това от своя страна ще мултиплицира положителните ефекти от дейностите по проекта сред по-широката педагогическа и преподавателска аудитория. Разширяването на Moodle общността, като краен резултат от всички дейности по проекта, ще даде възможност за увеличаване на информационния поток по проблематиката и включването на все повече нови потребители на образователни услуги. Многократното приложение на разработените образователни програми-на български и английски език, ще постигне сериозен мултиплициращ ефект не само в България, а и извън страната. Програмите ще са приложими от българските училища зад граница, както и от всички членове на Moodle общността.

Популяризирането на резултатите от дейностите по проекта ще има допълнителен мултиплициращ ефект и за въвеждане на добри педагогически практики по проблематиката.

Допълнителен мултиплициращ ефект ще се постигне и чрез практическата реализация на успешното партньорство между кандидата и неговите партньори