Очаквани резултати

Водещата организация 

144-то СОУ “Народни будители” ще се присъедини към Moodle общността, като за целта ще реализира последващи вътреучилищни обучителни курсове за повишаване квалификацията и на учителите, останали извън целевата група по проекта. Кандидатъ тще работи и в посока приобщаване и на други училища от София и страната към тази общност, като популяризира своите постижения в електронното обучение чрез училищния сайт и информационната платформа, създадена по проекта.

Партньор 1

Сдружение на Училища на Арифана – Основно училище от Арифанa, Португалия ще разшири обхвата на своята партньорска мрежа и със съмишленици от българска страна. Португалските учители и преподаватели ще споделят опита си в прилагане на електронното обучение в образователния процес. 

Ще реализира демонстрации на уроци от преподаватели в училището-партньор и техни колеги от партньорската мрежа; ще участва активно в договарянето на обмен на преподаватели по ИКТ и в работата на тематичната конференция, предвидена като проектна дейност. Активно ще популяризира дейностите по проекта и постигнатите резултати.

Партньор 2 

Софийски Университет ”Св. Климент Охридски”, Факултетът по педагогика ще оказва педагогическа и методическа помощ при реализирането на обучителните програми. Ще подпомага и обучава учители от други училища, проявили желание да се включат към Moodle общността и интерес към разработените от обучителите проблематика. Ще се поддържа информационен сайт, който ще служи за платформа за популяризиране идеите и постиженията на учителите.