Екип

v_nikolovaВеличка Станчова Николова

Ръководител на проекта

Отговаря за цялостното изпълнение на проекта, за спазването на сроковете за изпълнение на различните дейности по проект. Има за задача да поддържа добър контакт с членовете на екипа по управление, с партньорите и помежду им; да ги информира за техните задължения и да провежда контрол по изпълнение на дейностите и сроковете.

 

 

d_evtimova

Десислава Иванова Евтимова

Технически организатор на проекта

Отговаря за изготвянето на междинните доклади и крайния технически доклад за изпълнение на проекта;подготвя и провежда срещите на екипа за управление на проекта; предоставя информация на медиите за напредъка и резултатите от дейностите; съдейства при провеждане на информационните и обучителните дейности.

 

 

r_evrovaРоза Димитрова Еврова

Организационен  координатор

Отговаря за контактите с чуждестранния партньор. Има за задача да информира членовете на екипа при заявки от тяхна страна, или от страна на управляващия орган; да организира отделните дейности по проекта, да съдейства при изготвянето на междинните доклади и крайния технически доклад за изпълнение на проекта.

 

 

i_petkovaИлиана Огнянова Петкова

Координатор – екип ”Експерти”

Отговаря за контактите с експертите; координира обучителните дейности; информира членовете на екипа при заявки от страна на експертите; съдейства при изготвянето на междинните доклади и крайния технически доклад за изпълнение на проекта.

 

 

 

m_giomarМария Гиомар Ферейра да Силва

Организационен  координатор

Отговаря за контактите с кандидата и българския партньор, да организира дейностите по проекта, в които участват португалските партньори; да съдейства при изготвянето на междинните доклади.

 

 

 

Валентина Георгиева  Борисова

Счетоводител по проекта

Има за задача да подготвя текущите финансови процедури и плащания; да събира финансови документи и да изготви междинните и крайния финансови доклади.