144-то СОУ „Народни будители”

144toУчилището разполага с 24 класни стаи, 3 хореографски салона за уроци по танци, 7 кабинета по музика, 4 кабинета по изобразително изкуство, 2 физкултурни салона, специализирани кабинети по Биология и здравно образование, 2 мултимедийни кабинета по чужди езици, кабинети и класни стаи за дискусии по темите на проекта, ученически стол, външна естрада, построена със съдействието на ОБ АД – София-град, р-н Младост, Столична община и училищното настоятелство към 144 СОУ.

В училището работят:педагогически специалисти с ръководни функции – 4; учители предучилищен етап – 2; учители начален етап – 20; учители прогимназиален и гимназиален етап – 49; възпитатели – 4; външни лектори – 1; корепетитори – 6; хореографи – 6; педагогически съветник – 2.Непедагогическият персонал е в състав – счетоводител – 1; библиотекар – 1; техник компютърни системи – 1; завеждащ административна служба – 1; технически секретар – 1; домакин – 1; касиер – 1; работник поддръжка на сгради – 2; хигиенист – 10; портиер – 2; работник-гардероб – 1.

Училището има богат опит в разработване и управление на проекти – Програма „Сократ”, подпрограма Коменски; Програма „Учене през целия живот”, секторна програма Коменски, училищни партньорства с дейности, реализирани чрез електронно обучение. Провеждане на квалификационни дейности, свързани с употребата на информационните и комуникационните технологии в педагогическата практика. Реализирани дейности, свързани с грамотността и трудности с управлението на стреса. Училището е част от Moodle общността.

Виж повече за 144-то СОУ "Народни Будители"

Сдружение на Училища на Арифана – Основно училище от Арифанa, Португалия

arifanaAgrupamento de Escolasde Arrifana – Escola Básicade Arrifana е държавно училище с 900 ученици на възраст от 3​​ до 15 години. Училище то разполага с 13 сгради, 6 ИКТ кабинети и библиотека, оборудвана със 7бр компютри. Навсякъде в училището има безжичен достъп  до интернет, който е много лесен за ползване и безплатен за всички потребители. Имаме и 4 интерактивни бели дъски. Всички класни стаи разполагат с видеопроектори (23), имаме и 7 видеопроектори на други места в училището. Ние използваме интерактивни методи за работа  в часовете по различни предмети и теми. Повечето от учащите се имат личен компютъри интернет достъп у дома.

За нас е обичайно ученици и родители да използват нашия сайт http:/www. agrupamentoarrifana.com/joomla/, за да имат достъп до цялата информация и предлаганите от нас услуги.

Проекти по програма Коменски

  • „Обичаи и култура” – с основни дейности: Партньорство с училище от Полша. Обмен на информация за културата на страните партньори и повишаване на езиковите компетентности. Мобилности на учители и ученици. Постигнати резултати – Създадени пиеси, танци, песни, речник, ИКТ, подобряване на социални, културни и езикови компетентности.
  • „Земята… Едно голямо село” – с основни дейности: Партньорство с училища от Турция, Испания, Гърция и Италия. Обмен на информация за културата на страните партньори и повишаване на езиковите компетентности. Мобилности на учители. Постигнати резултати – ИКТ, подобряване на социални, културни и езикови компетентности.

Виж повече за училището

Софийски университет ”Св. Климент Охридски”, Факултет по педагогика

suСофийският университет (СУ) е първият български университет. Включен в проекта за Основния Закон за училищата в Княжество България от 1880 г., то става реалност една 7 години по-късно като Висш педагогически курс към Първа мъжка гимназия в София. Неговото признаване за висше училище става на 08.12.1888 г. Започнал своето развитие само с 1 факултет – “Историко-филологическо отделение” – днес университетът включва 16 факултета, 3 Департамента, 6 самостоятелни звена и 6 научни центъра. През вековете Софийският университет се е утвърдил като национално средище за висше образование, наука и култура. Той е една развиваща се структура. Доказателство за това е възстановения след закриване най-млад факултет – Медицинския, който се присъединява отново към Алма Матер през 2006г., както и най-новата специалност – фармация, която стартира през уч.2012-2013 г.

В момента университетът е акредитиран да обучава студенти в трите образователни степени – бакалавър, магистър и доктор. Той развива научно-изследователска дейност в областта на природо-математическите, обществените и хуманитарни науки.

В СУ „Св. Климент Охридски“ работят утвърдени учени и специалисти във всички области на природо-математическите и хуманитарни науки. На постоянен трудов договор са над 1 700 преподаватели, между тях – академици, член-кореспонденти на БАН, професори –  над 200, доценти –  над 600, главни асистенти – над 700 и асистенти – над 170. Академичният състав на СУ „Св. Климент Охридски“ се гордее със своите над 215 доктори на науките и 935 доктори. Преподавателският състав на СУ „Св. Климент Охридски“ е високо квалифициран, убеден в първостепенната роля на образованието като основа за здрава икономика и просперитет на цялото общество. Високият професионализъм на преподавателите се доказва ежедневно чрез участия в научни форуми от световен мащаб, покани за съвместна работа в международни проекти и най-вече чрез своите студенти.. Научно-изследователски екипи от преподаватели от СУ „Св. Климент Охридски“ участват при археологически разкопки, строежи на магистрали, арктически проучвания и др. Чрез съвместната си работа със свои колеги от многобройни национални и чуждестранни университети, изследователски центрове и лаборатории, преподавателите постоянно утвърждават авторитета на българската наука и образование. Първото място на СУ „Св. Климент Охридски“ в рейтинга на висшите училища в България, както и единствения български университет включен в топуниверситетите в света са своеобразно признание за цялостна – обучителна и научно.изследователска дейност на преподавателите в СУ „Св. Климент Охридски“. За провеждане на ефективен и качествен учебен процес СУ „Св. Климент Охридски“ разполага с 9 отделни сгради, свързани с корпуси, университетска и факултетски библиотеки, съхраняващи над 2 милиона библиотечни единици. Към факултетите функционират научно-изследователски лаборатории и центрове, където се твори науката.

Специализираното обучение по педагогика поставя началото на висшето образование в България, а Факултетът по педагогика, като партньор по проекта, е основополагащ при създаването на СУ «св.Кл.Охридски». От 1986 г. Факултетът по педагогика се обособява като самостоятелно структурно звено на Университета. Факултетът предлага три специалности – Педагогика, Социални дейности и Неформално образование и е акредитиран да провежда обучения и в трите образователни степени – бакалавър, магистър и доктор. Преподавателският екип на факултета се състои от 42 висококвалифицилани специалисти, от които 7 професори, 21 доценти и 14 главни асистенти. Във факултета се обучават над 1100 студенти в редовна и задочна форма на обучение. Занятията на студентите са локализирани в залите и кабинетите в централната сграда на университета – Ректората, така и в зали на ІV км, бл. І и в Биологическия факултет. Факултетът разполага с достатъчен брой оборудвани аудитории с капацитет към 500 места. Към факултета функционират три научно.изследователски центъра – Център по образователни технологии, Център по професионално и кариерно развитие и учебно-научна лаборатория по експериментална и професионална педагогика, Център по гражданско образование. В тях активно работят както преподавателите от факултета, така и докторанти и студенти. Факултетът по педагогика работи с над 30 базови институции – детски градини, училища, агенции, неправителствени организации, социални домове и др. Сътрудничеството с тях има двустранна полза. От една страна то спомага за ползотворната практическа подготовка на студентите в процеса на обучение. От друга голяма базовите специалисти се възползват от възможностите за продължаващо професионално обучение в магистърските и докторските програми към факултета.

Виж повече за Факултет по педагогика към СУ ”Св. Климент Охридски”