Запознаване с образователната платформа MOODLE

Обучител: гл.ас. Стоян Съев

Анотация на учебната дисциплина

Учебната дисциплина има за цел да запознае учителите с работата в образователната платформа MOODLE, да покаже възможностите за приложението им в процеса на обучение. Курсът запозва с начина на създаване и настройване на параметрите за личен курс в MOODLE, начина на звъвеждане на информацията и методите за записване на потребителите. Акцентът е поставен върху практическото усвояване на учебните дайности и умението за приложението на учебните ресурси.

Обучението се провежда в 60 часа, разпределени по следния начин:

 • 32 часа – присъствени (02.09, 03.09, 10.09 и 11.09.2013 г  по 8 часа);
 • 20 часа – самостоятелно учене и изпълнение на задачи по завършване на курса след обучението;
 • 8 часа – онлайн консултации

Очаквани резултати

Знания за същността и възможностите на образователната платформа  MOODLЕ, а именно:

 • Въвеждане на заглавия;
 • Използване на различни режими/изгледи в  MOODLE;
 • Начините на подреждане на темите;
 • Мястото и начина на приложение на учебните ресурси;
 • Начина и мястото на приложение на учебните дейности
 • Запознаване с блоковете вMOODLE: „Административен“, „Описание на курс“,„Хора“, „Онлайн потребители“, „Календар“, „Предстоящи събития“, „Последни дейности“
 •  Начините на комуникация в платформата и др.

Обучаваните ще имат умения за:

 • Работа с учебните ресурси „Етикет“, „Страница“, „Книга“, „Връзка във файл“ и „URL“.;
 • Интегриране на модул „Задание“, „Речник“, „Тест“; „Wiki“.
 • Работа с „Банката за въпроси“ и др.

 Формата на завършване

е чрез практическа работа в образователната платформа MOODLE и приложение на всеки един от елементите.

Изтегли учебната програма