Създаване на дидактически материали със софтуера „Енвижън“ и интегрирането им в часовете от задължителната подготовка

 Обучители: доц. д-р Николай Цанев, гл. уч. Антоанета Миланова

 

Анотация на учебната дисциплина

Изграждане на умения за работа с мултипойт технологичния продукт „Енвижън“.

Формиране на компетентности относно използването на мултипоинт технологичните продукти в класната стая; ефективното им включване в учебния процес по различните учебни дициплини.

Обучението се провежда в 60 часа, разпределени по следния начин:

  • 20 часа – присъствени (22, 23, 24, 25.08.2013 г  по 5 часа до обяд);
  • 30 часа – самостоятелно учене и изпълнение на задачи;
  • 10 часа – онлайн дискусии (22, 23, 24, 25. 08. 2013 г. Hangouts, Google +, от 16.00 ч до 18.30 ч.).

 

Очаквани резултати в края на обучителния модул

Обучаемите могат сами да:

  • създават разнородни интерактивни учебни дейности със софтурът „Енвижън“.
  • планират, структурират и ефективно органицират учебен час със софтуерът „Енвижън“

 

Форма на завършване на обучителния модул

  • Модулът завършва със създаване на урок с интегриране на обучителен модул, създаден с „Енвижън“.
  • След рецензия и редакция, уроците се споделят на сайта на проекта
  • Обучаемите получават сертификат за преминато обучение

 

Изтегли учебната програма