Обучителни семинари

Провеждането на обучителни семинари /м.август – м. октомври 2013г./ с участието на учители и преподаватели по ИТ от столични училища, има за цел да повиши професионалните компетенции на участниците. Предвиждат се 5 обучения по 4 дни всяко, насочени към мултиплициране на знанията, уменията и компетентностите по ИКТ в образованието в конкретни учебни дейности. Дейността ще се реализира основно от Партньор 2 – СУ „Св. Климент Охридски“ в лицето на екип от висококвалифицирани експерти:

  • доц. д-р Николай Цанев в екип с ас. Любка Михайлова и Антоанета Миланова
  • проф. Румяна Пейчева
  • гл.ас. Стоян Съев

n_tsanev

         r_peicheva                s_saev

 

Знанията ще се повишат чрез организиране и провеждане на 5 обучителни семинара:

Създаване на дидактически материали със софтуера „Енвижън“ и интегрирането им в часовете от задължителната подготовка

  • обучител – доц. д-р Николай Цанев в екип с ас. Любка Михайлова и Антоанета Миланова

Запознаване с образователната платформа MOODLE

  • обучител – гл.ас. Стоян Съев

Придаване на педагогически дизайн на електронно базирани учебни дейности

  • обучител – проф. Румяна Пейчева

Представяне на научна информация чрез интегриранена софтуерни приложения в учебния процес (PowerPoint 2010, Prezi и AdobePresenter 7)

  • обучител – гл.ас. Стоян Съев

Записване, редактиране, представяне и публикуване на видеоуроци с помощта на CamtasiaStudio 7

  • обучител – гл.ас. Стоян Съев

Уменията ще се повишат чрез разработване и приложение на всяка една от електронните образователни платформи в конкретно учебно съдържание, според компетентностите на целевата група.

Компетентностите ще се повишат при провеждането на последващите on-line консултации между всеки обучаем и обучител, целящи подготовка на учебни материали, разработване на учебно съдържание по конкретни теми по различни учебни предмети в училище. Повишени знания, умения и компетентности на обучените 100 учители от София-град с конкретни постижения в разработването на електронно базирани учебни дейности.Удостоверяването на постигнатите резултати ще се реализира чрез сертификат за участие в обучителния семинар.