Конферентна видео връзка с португалските партньори

Снимки от провелата се конферентна видео връзка с португалските парньори във връзка с уточняване на дейностите по проект „Приложение на ИКТ в образованието – от университета към училището на базата на българския и португалски опит“, финансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, съгласно договор № BG051PO001-7.0.07 – 0029 –С0001