ИНФОРМАЦИОННА КОНФЕРЕНЦИЯ

2014 28 Март

На 28.03. 2014 г. от 10.00 ч. в БТА ще се проведе информационна конференция за отчитане на резултатите от реализираните дейности по проект BG051РО001-7.0.07 – 0029 “Приложение на ИКТ в образованието – от университета към училището на базата на българския и португалски опит ”

Водеща организация е 144 СОУ “Народни будители”

Партньор 1. Сдружение на Училища на Арифана – Основно училище от Арифанa, Португалия

Партньор 2. СУ ”Св. Климент Охридски”, Факултет по педагогика

Дневен ред на събитието:

1.Отчитане на постигнатите цели и задачи на проекта

2.Отчитане на реализираните дейности, включени в него

3.Постигнати индикатори за изпълнение и резултат

Обява